Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica-eftersyn.gif (5169 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)

 

.

Referat af træner-ledermøde d. 25. februar 2002

Præsentation af sportsudvalget og ny konsulent i ungdomsafdelingen:

Undomskonsulent John Baastrup præsenterede udvalget og gjorde rede for intentionerne med det påbegyndte arbejde:

-Sportsuvalget vil arbejde for at forbedre fodboldkulturen i Ikast KFUM.

-Sportsudvalget vil arbejde på at skabe fælles retningslinier i Ikast KFUM.

Det tilsigtes at skabe en rød tråd igennem alle afdelinger i klubben. Der lægges op til aktiviteter og samarbejde på tværs af afdelingerne, - målet er på sigt at skabe en fælles spillestil i Ikast KFUM.

Sportsudvalgets første opgave har været at revidere træner/ledervejledningen, som blev gennemgået i grove træk. Træner/ledervejledningen siger noget om opgaver og ansvarsfordeling. Anvendes den rigtigt, vil den kunne sikre kvaliteten i det daglige klubarbejde.

Der er trykt een træner/ledervejledning til hver afdeling,- er der behov for flere, skal den enkelte afdeling selv sørge for optryk.

Sportsudvalget arbejder endvidere på et fællesarrangement i klubben. Karsten Sejerup, der pt. er tilknyttet Esbjerg fb, vil komme og holde en temadag i "løbeskoling og koordinationstræning".

Erik Lauersens funktioner:

Erik har påtaget sig 2 overordnede funktioner i klubben- nemlig administration af materiel og koordinering af stævner.

Årets første måneder har Erik bl.a. brugt på at ryde op i klubbens materiel. Erik har nu et værdifuldt overblik over klubbens beholdning af intakt materiel. Hvis nogle af afdelingerne mangler noget: spilletøj, bolde, net, førstehjælpsartikler ,- skal de henvende sig til Erik Laursen. Der er nye låsecylindere på vej til klubhuset, Erik vil selvfølgelig benytte lejligheden til at få styr (registrering) på alle udleverede nøgler.

I disse dage vælter det ind med stævnetilbud, såvel nationale som internationale.

Materialet skal forblive på kontoret, så alle kan få glæde af det. Ønsker man at deltage i et af stævnerne, kan man ansøge om holdgebyr hos Erik Lauersen. Klubben giver 2 holdgebyr pr. hold, bemærk pengene kan ikke anvendes til andre formål.

Afslutningsvis meddelte Erik, at han vil sørge for opsætning af "færdselsskilte" i klubhuset. De kommer til at handle om hvilken vej man må gå med fodboldstøvler. Denne gang skal reglerne tages alvorligt, alle opfordres til at hjælpe med påmindelser til alle spillere, der træder ved siden af.

Sponsorudvalgets arbejde:

Micael Østergård gjorde på sponsorudvalgets vegne rede for arbejdet.

Michael henstillede til, at ingen retter henvendelse til sponsoremner, uden forinden at have drøftet sagen med een fra sponsorudvalget. Dels for at

-Sikre koordinering af sponsorarbejdet (ingen dobbelthenvendelser) - og

-For at sikre en rimelig fordelingspolitik i klubben.

Hovedsynspunktet er, at det er klubben der sponsoreres - ikke holdet.

En enkelt mødedeltager berettede om kendskab til sponsorer, som ville give til konkrete hold eller personer. Michael tror ikke, det er almindeligt forekommende. Men husk henvendelse til een fra sponsorudvalget - f.eks til Michael Østergård - E-mail: [email protected] eller telf. 96-600908

Dame-junior samarbejdet:

Bent Østergård og Svend Erik Andersen er sideordnede trænere for Dame-junior, som indgår i samarbejde med Ikast FS og Tulstrup. I foråret trænes og spilles der på Thriegesvej.

Herre junior samarbejdet:

Herre junior indgår i holdsamarbejde med Kølkær. Bent Østergård varetager træningen sammen med Benno, der i dette sammenhæng repræsenterer Kølkær.

Træning og kampe foregår i foråret i Kølkær.

Klubhusudvidelse:

Vagn Troelsen fortalte om planerne for klubhusudvidelsen. Arkitekten arbejder på tegninger, der byder på 150 nye kvm. i 2 plan. Vagn udtrykte tro på, at byggeriet ville kunne komme i gang inden sommerferien. Dræning af de nye træningsbaner er i fuld gang.

Vores hjemmeside:

Vi har en flot hjemmeside, der på glimrende måde opdateres af Henning Kviesgaard & Poul Lauridsen. Henning tilbyder at komme og fotografere holdene - eller måske tage billeder fra særlige begivenheder. Der skal lyde en opfordring:

BRUG HJEMMESIDEN!! kom med stof, så siden kan blive attraktiv for flere. Sportsudvalget vil give deres bidrag ved at fodre hjemmesiden med mødereferater og andet relevant stof.

Alkoholpolitik:

Sportsudvalget har drøftet emnet uden at tage nogen beslutning. I stedet spurgte man de tilstedeværende trænere og ledere til råds. Der var heller ikke her nogen enstemmig holdning til problematikken.

Sportsudvalget vil arbejde videre med sagen. Indtil 6. april vil det være muligt at komme med indstillinger til sportsudvalget vedr. den fremtidige alkoholpolitik i klubben. Når punktet afsluttes, følges op med en opdatering at træner/ledervejledningen.

Forældrekoordinatorer:

Niels Sand og Bent Hansen vil arbejde med mobilisering af forældreressourcer.

Niels og Bent er åbne overfor gode forslag til opgaver og arbejdsmetoder.

John Baastrup udtrykte, at det kunne være kimen til en egentlig forældreforening.

Oplysninger undervejs:

-Indtelefonering af kampresultater:

Resultaterne bør indtelefoneres en time efter JBU-kampenes afslutning.

-Nye regler om aldersopdeling:

Alle tidligere dispensationsregner bortfalder i JBU.

En mere simpel regel indføres, max. 2 spillere pr. hold der er født i årets sidste 3 måneder kan henregnes næste årgang.

Altså er man født i oktober 1991,- kan man spille med 92'erne.

-Samarbejdet  med Silkeborg Boldklub:

Bent Østergård varetager kontakten til vor samarbejdsklub, Silkeborg B. 
Træningskampe eller aktiviteter kan aftales med
trænerkolleger i S.B. 
Liste med relevante telefonnumre ligger I
"afdelingsskuffen".

-Indkøb af materialer til løbeskoling/koordinationstræning:

Det materiale Karsten Sejerup anvender til løbeskoling og koordinationstræning vil blive indkøbt.

-Kasering af bolde:

Bolde der har tabt luften (for alvor) afleveres til Erik Lauersen.

Så vil han tage stilling til boldens fremtid.

-Instruktionsvideoer:

John Baastrup har flere instruktionsvideoer med forskellige temaer kan lånes.

-Pas på spilletøjet  !! Vagn opfordrede til omhyggelighed med det dyre spilletøj .

Lav faste rutiner når tøjet skal samles ind efter kampene - og tæl så!

referat: flemming andersen